Rozpowszechnianie

Ty­le się mó­wi­ło przez ostat­nie kil­ka­na­ście mie­się­cy o re­for­mie wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści tak­że w za­kre­sie kon­tro­li pra­cy sę­dziów oraz szyb­kie re­ago­wa­nie po­wo­ła­nych do te­go or­ga­nów aby oby­wa­te­le nie by­li bez­bron­ni w star­ciu z je­go pa­to­lo­gia­mi. Nie­ste­ty ale ża­den sys­tem kon­tro­li nie dzia­ła i sę­dzio­wie na­dal dra­stycz­nie ła­mią pra­wo bo są to­tal­nie bez­kar­ni. Ma­my więc na­dal pań­stwo teo­re­tycz­ne w któ­rym urzęd­ni­cy nie dzia­łają wg swo­je­go za­kre­su obo­wiąz­ków tyl­ko w sys­temie na­ka­zo­wym a nie wsłuż­bie oby­wa­te­li. Po­zo­sta­je na­gło­śnie­nie ale dzien­ni­ka­rze wszyst­kich du­żych me­diów są upo­li­tycz­nie­ni więc mu­szą wg po­li­tycz­ne­go klu­cza wy­bie­rać te­ma­ty. Po­zo­sta­je in­ter­net co też czy­ni­my bo opi­nia pu­blicz­na ma pra­wo wie­dzieć co sę­dzio­wie ro­bią z pod­sąd­ny­mi za za­mknię­ty­mi drzwia­mi są­do­wych sal. To jest wła­śnie spo­łecz­na kon­tro­la trze­ciej wła­dzy w po­sta­ci rze­tel­nej in­for­ma­cji czy na­wet kry­ty­ki. 

Dzia­ła­my więc zgod­nie z pra­wem bez za­mia­ru obra­ża­nia czy szko­dze­niu do­brom oso­bi­stym wo­bec ko­go­kol­wiek. Sę­dzio­wie jak i wie­le in­nych za­wo­dów są urzęd­ni­ka­mi pań­stwowymi wy­ko­nu­ją­cy­mi swo­je za­wo­dy w miej­scach pu­blicz­nych więc ich wi­ze­run­ki imio­na i na­zwi­ska któ­re są do­stęp­ne pu­blicz­nie mo­gą być pu­bli­ko­wa­ne. Tym bar­dziej że ma­ją zwią­zek z kon­kret­ny­mi spra­wa­mi czy za­cho­wa­nia­mi o któ­rych opi­nia pu­blicz­na po­win­na być in­for­mo­wa­na. Dla bez­pie­czeń­stwa roz­po­wszech­nie­nia pu­bli­ko­wa­nych tu­taj ma­te­ria­łów otrzy­mu­je je co naj­mniej kil­ka­dzie­siąt osób z róż­nych śro­do­wisk aby w przy­pad­ku blo­ka­dy moż­na je by­ło po­now­nie od­pa­lić .To jest nasz wkład w po­moc w wal­ce pre­ze­sa Fun­da­cji Pa­ra­graf o wol­ność wła­sną oraz pra­wo, do wol­no­ści sło­wa do de­ma­sko­wa­nia zło­dziei i oszu­stów. To wszyst­ko za­gwa­ran­to­wa­ne jest kon­sty­tu­cją RP oraz kon­wen­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi pod­pi­sa­ny­mi przez Pol­skę.

PROSIMY O ROZPOWSZECHNIANIE I ARCHIWIZOWANIE ZAMIESZCZANYCH TUTAJ MATERIAŁÓW BEZ OGRANICZEŃ.

Przyjaciele i woluntariusze