O nas

Je­ste­śmy gru­pą sym­pa­ty­ków, wo­lon­ta­riu­szy FUNDACJI PARAGRAF i jej twór­cy Lesz­ka Bu­bla, któ­ry ja­ko dzien­ni­karz i wy­daw­ca od pra­wie 30 lat bez­kom­pro­mi­so­wo na­gła­śnia pa­to­lo­gie wy­mia­ru spra­wiedliwości, or­ga­ni­za­cji i osób rze­ko­mo dzia­ła­ją­cych w in­te­re­sie po­krzyw­dzo­nych a tak na­praw­dę ko­lej­nych oszu­stów wy­łu­dza­ją­cych pie­nią­dze za nic nie­war­te usłu­gi praw­ni­cze. Są w śród nas do­świad­cze­ni praw­ni­cy, dzien­ni­karze, lu­dzie kul­tu­ry, spor­tu i bi­zne­su. Two­rzą­cy i ad­mi­ni­stru­ją­cy tą i in­ne stro­ny oraz róż­ne ini­cja­ty­wy. 

Tak­że pod szyl­dem FUNDACJI, ale ano­ni­mo­wo, po­nie­waż nie chce­my tak jak Le­szek Bu­bel być na­ra­że­ni na ban­dyc­kie bo bez­praw­ne me­to­dy dzia­łań mści­cie­li, zwą­cych się sę­dzia­mi. To bo­wiem głów­ne zło pol­skie­go wy­mia­ru spra­wiedliwości, w któ­rym nic się nie zmie­ni, je­że­li nie zli­kwi­du­je się im­mu­ni­te­tów czy­li przy­wi­le­jów lu­dzi sta­wia­ją­cych się po­nad pra­wem. Uwa­ża­my, że opi­nia pu­blicz­na po­win­na być szcze­gó­ło­wo in­for­mo­wa­na o ska­li szy­kan ze stro­ny so­ju­szu sę­dziów ze zło­dzie­ja­mi i oszu­sta­mi.