Od prawie 30 lat bezkompromisowo nagłaśniamy patologie wymiaru sprawiedliwości, organizacji i osób działających rzekomo w interesie pokrzywdzonych a tak naprawdę kolejnych oszustów wyłudzających pieniądze.

Działamy pod szyldem FUNDACJI, ale anonimowo, ponieważ nie chcemy tak jak Leszek Bubel być narażeni na bandyckie bo bezprawne metody działań mścicieli, zwących się sędziami.

MORDERCY PRAWA

SĘDZIA OSTROWSKA ANNA

ŁAMIE PRAWO

Z premedytacją łamie prawo jako przewodnicząca III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Warszawa Praga Południe

SĘDZIA SAWICKI PAWEŁ

ŁAMIE PRAWO

Łamie prawo kompromitując cały zawód sędziowski

SĘDZIA TAŁANDA AGNIESZKA

KLAN PRAWNIKÓW

Jej mąż prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie, tworząc klan prawników

BLOG

UWAGA!

Pro­si­my o nad­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych tych sę­dziów od sty­lu pro­wa­dze­nia spraw i fe­ro­wa­nia wy­ro­ków po wszel­kie po­zo­sta­łe ofi­cjal­ne i za­ku­li­so­we in­for­ma­cje, ne­po­ty­zmu, po­wią­zań itp itd. Gwa­ran­tu­je­my zgod­nie z pra­wem pra­so­wym ano­ni­mo­wość. Dzia­ła­my na wschod­nich ser­we­rach. Je­ste­śmy gru­pą po­krzyw­dzo­nych osób z róż­nych za­wo­dów, miesz­ka­ją­cych w Pol­sce i za gra­ni­cą. Moż­na nam za­ufać. Bro­ni­my też pre­ze­sa Fun­da­cji Pa­ra­graf Lesz­ka Bu­bla, któ­ry bez­kom­pro­mi­so­wo od lat de­ma­sku­je pa­to­lo­gie tzw. nie­za­wi­słe­go wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści. W bar­dzo wie­lu przy­pad­kach są to zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py prze­stęp­cze, za­gra­ża­ją­ce bez­pie­czeń­stwu pań­stwa Pol­skie­go. Ma­il: LB1957@o2.pl

OPIS HAMSTWA, AROGANCJI I MORDOWANIA PRAWA

ANNA OSTROWSKA PRZEWODNICZĄCA III WYDZIAŁU KARNEGO

BIAŁO CZERWONA KREW

KULA W ŁEB. W HOŁDZIE POMORDOWANYM POLAKOM

Oto ty­tu­ło­wa pio­sen­ka BIAŁO-CZERWONA KREW Z 3 pły­ty LESZEK BUBEL BAND, któ­rą wy­dał 13 grud­nia 2008. Pio­sen­ka, któ­rą za­śpie­wał i na­pi­sał sło­wa i mu­zy­kę Le­szek Bu­bel, od­da­ją­ca emo­cje, ja­kie wów­czas mu to­wa­rzy­szy­ły, gdy tak jak te­raz wal­czy z gi­gan­tycz­ną na­gon­ką ze stro­ny sę­dziów, ła­mią­cych pra­wo. Mści­wych i podłych, któ­rych ja­ko dzien­ni­karz i wy­daw­ca ma pra­wo de­ma­sko­wać a na­wet obo­wią­zek in­for­mo­wać opi­nię pu­blicz­ną o ich ha­nieb­nych do­ko­na­niach i ła­ma­niu ślu­bo­wa­nia sę­dziow­skie­go.

BENZYNOWE PORACHUNKI Z SĘDZIAMI

Do Są­du Okrę­go­we­go w Sz­cze­ci­nie przy ul. Ma­ło­pol­skiej wszedł męż­czy­zna z dwo­ma ka­ni­stra­mi z ben­zy­ną i rzu­cił się z nie­bez­piecz­nym na­rzę­dziem na jed­ne­go z sę­dziów. Sę­dzia Ma­ciej Strą­czyń­ski, pre­zes SO w Sz­cze­ci­nie po­twier­dził, że ja­kiś męż­czy­zna wszedł do bu­dyn­ku, nio­sąc sie­kie­rę i mło­tek. Za­ata­ko­wał ochro­nia­rza, a póź­niej po­biegł po dwa ka­ni­stry,w któ­rych by­ła ben­zy­na – mó­wi One­to­wi sę­dzia Strą­czyń­ski, do­da­jąc, że w pla­nach miał wi­zy­tę w Są­dzie Re­jo­no­wym War­sza­wa Pra­ga Po­łud­nie. – Za­ata­ko­wa­ny ochro­niarz zo­stał ran­ny, za­bra­ło go po­go­to­wie, na szczę­ście je­go ży­ciu nie za­gra­ża nie­bez­pie­czeń­stwo, więc nie­ba­wem zo­ba­czy­my go w sto­li­cy.

ZOBACZ JAK ADWOKACI I POLITYCY PO WYCHODZĄ WRAZ Z SĘDZIAMI Z TAJNEJ NARADY


Por­tal nie­za­le­zna.pl do­tarł do nie­pu­bli­ko­wa­ne­go wcze­śniej fil­mu, któ­ry po­ka­zu­je ku­li­sy spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w lip­cu w Sej­mie przez to­tal­ną opo­zy­cję. Na na­gra­niu wi­dać jak z Biu­ra Kra­jo­we­go Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy uli­cy Wiej­skiej, nie­opo­dal gma­chu Sej­mu, wy­cho­dzi wraz z po­li­ty­ka­mi PO sę­dziow­ska i ad­wo­kac­ka eli­ta. W tej gru­pie, któ­ra prze­by­wa­ła w sie­dzi­bie PO, jest I pre­zes Są­du Naj­wyż­sze­go Mał­go­rza­ta Gers­dorf, Da­riusz Za­wi­stow­ski i An­drzej Żu­rek z KRS, prof. Adam Strzem­bosz, prof. An­drzej Rze­pliń­ski, adw. Ja­cek Tre­la pre­zes NRA czy Kry­stian Mar­kie­wicz, szef sto­wa­rzy­sze­nia Iu­sti­tia. Przed­sta­wi­cie­le wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści zmie­rza­ją w zwar­tej gru­pie do Sej­mu, w oto­cze­niu po­li­ty­ków PO Grze­gorz Sche­ty­ny, Bo­ry­sa Bud­ki, Krzysz­to­fa Brej­zy, Mał­go­rza­ty Ki­da­wy­-Błoń­skiej, Ra­fał Gru­piń­skie­go, Mar­ci­na Kier­wiń­skie­go i in­nych po­słów tej par­tii.

KALENDARIUM BEZPRAWIA - DOKUMENTY

PIERWSZA BARDZIEJ PIKIETA NIŻ HAPPENING UDAŁA SIĘ

Po wie­lu mie­sią­cach po­su­chy w wal­ce z bez­pra­wiem na­resz­cie spo­tka­ła się gru­pa ok. 30 osób ma­ni­fe­stu­jąc po­par­cie tym ra­zem dla Lesz­ka Bu­bla w je­go wal­ce z szy­ka­na­mi sę­dziów Są­du Re­jo­no­we­go War­sza­wa Pra­ga – Po­łud­nie. Z ra­cji złe­go sta­nu zdro­wia mi­gnął nam przez chwi­lę w dro­dze do po­bli­skie­go le­ka­rza. Roz­da­no ok. 1 tys ulo­tek i 300 ga­zet ty­go­dni­ka na­ro­do­we­go „Tyl­ko Pol­ska”. Do­pi­sa­ły du­że me­dia czy­li TVP 3, RMF FM, Ra­dio WAWA, TVN 24 i po­mniej­sze in­ter­ne­to­we te­le­wi­zje, oraz kan­dy­dat na pre­zy­den­ta War­sza­wy Jan Po­toc­ki. Wi­dać by­ło po­trze­bę spo­tkań osób ak­tyw­nie pra­gną­cych się włą­czyć w wal­kę z pa­to­lo­gia­mi sę­dziów,
więc usta­lo­no ter­min ko­lej­nej pi­kie­ty na 24 pa­ździer­ni­ka pod tym sa­mym są­dem, ale w znacz­nie więk­szym gro­nie i z no­wy­mi for­ma­mi pro­te­stu. Na­to­miast na­stęp­ne­go dnia ma­ni­fe­sto­wać bę­dzie­my pod sie­dzi­bą Okrę­go­wej Ra­dy Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. In­te­gru­je­my się. Wkrót­ce bę­dzie biu­ro or­ga­ni­za­cyj­no­-ko­or­dy­na­cyj­ne, moż­li­we że z pro­fe­sjo­nal­ną po­mo­cą praw­ną, stu­diem, oraz set­ka­mi osób do dzia­łań. Dy­spo­nu­je­my moc­nym wspar­ciem na­szych ro­da­ków za gra­ni­cą któ­rzy już wzię­li na sie­bie cię­żar bu­do­wa­nia i ad­mi­ni­stro­wa­nia stron in­ter­ne­to­wych.

TRYBUNALE SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ! KOMISJO EUROPEJSKA!

Ści­ga­cie re­for­mę są­dow­nic­twa na szczy­tach wła­dzy, a nie wi­dzi­cie, co się dzie­je na do­le, w są­dach re­jo­no­wych, do któ­rych tra­fia więk­szość Po­la­ków i ich spraw. Nie wi­dzi­cie sitw, ne­po­ty­zmu, ła­ma­nia pra­wa na to­tal­ną ska­lę jak w cza­sach ko­mu­ni­zmu. Za­pra­sza­my przyj­rzyj­cie się Są­do­wi Re­jo­no­we­mu War­sza­wa Pra­ga – Po­łud­nie ja­ko przy­kła­du naj­gor­szych pa­to­lo­gii kil­ku­na­stu sę­dziów, msz­czą­cych się na do­świad­czo­nym dzien­ni­ka­rzu, ujaw­nia­ją­cym mor­do­wa­nie pra­wa. PREZES FUNDACJI PARAGRAF KTÓRY SŁOWEM WALCZY Z TYMI PATOLOGIAMIkolumny
Jest tę­pio­ny wy­ro­ka­mi kar­ny­mi bez żad­ne­go pra­wa do obro­ny ! W są­dzie gi­ną do­ku­men­ty, aby od­ma­wiać zło­że­nia ape­la­cji ! Po­li­cja wle­cze go kil­ka ra­zy w ro­ku w kaj­dan­kach na ba­da­nia le­kar­skie na po­le­ce­nie odzia­nych w to­gi funk­cjo­na­riu­szy te­go są­du. TO JEST JAK „PROCES” FRANZA KAFKI, TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ I OD DAWNA Apel w po­sze­rzo­nej for­mie i prze­tłu­ma­co­ny na kil­ka ję­zy­ków zo­stał ro­ze­sła­ny tak­że do in­nych in­sty­tu­cji w UE.

PREMIERZE MORAWIECKI, PREZESIE KACZYŃSKI, MINISTRZE ZIOBRO !!!

Du­żo mó­wi­cie o swo­jej uczci­wo­ści, tyl­ko dla­cze­go ani Wy, ani pod­le­głe Wam in­sty­tu­cje nie re­agu­ją na za­wia­do­mie­nia o po­peł­nie­niu prze­stępstw, na skar­gi o po­cią­gnię­cie do od­po­wie­dzial­no­ści dys­cy­pli­nar­nej itd. Po­ch­ła­nia Was wal­ka o Sąd Naj­wyż­szy, a tu – pod bo­kiem – w Są­dzie Re­jo­no­wym dla War­sza­wy Pra­gi – Po­łud­nie KOMUNA TRWA. Sę­dzio­wie wy­ko­nu­ją wy­da­ne pi­sem­nie po­le­ce­nie przez ich zwierzch­ni­ka wi­zy­ta­to­ra, SSO Ma­cie­ja Szul­za, pro­wa­dze­nia kil­ku spraw kar­nych prze­ciw­ko pre­ze­so­wi Fun­da­cji Pa­ra­graf po­za ko­lej­no­ścią po­mi­mo te­go, że do przedaw­nie­nia jest jesz­cze po­nad 4 la­ta. Za­pa­da­ją wy­ro­ki za­ocz­ne – bez udzia­łu oskar­żo­ne­go, bez prze­słu­cha­nia świad­ków, bez żad­ne­go pra­wa do obro­ny i bez moż­li­wo­ści wnie­sie­nia ape­la­cji ape­la­cji !!! Le­szek Bu­bel – wy­daw­ca wie­lu ga­zet i dzien­ni­karz z 30-let­nim do­świad­cze­niem, in­ter­no­wa­ny w sta­nie wo­jen­nym, by­ły po­seł i dwu­krot­ny kan­dy­dat na urząd pre­zy­den­ta RP, pre­zes Fun­da­cji Pa­ra­graf od lat bez­kom­pro­mi­so­wo ujaw­nia pa­to­lo­gie wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści, w tym zna­nej z oszustw Fun­da­cji LEX NOSTRA i jej dy­rek­to­ra kry­mi­na­li­sty – ka­ra­ne­go za oszu­stwa – Ma­cie­ja Li­sow­skie­go, po­da­ją­ce­go się za ad­wo­ka­ta, choć nie ma na­wet ma­tu­ry.
Le­szek Bu­bel ujaw­nił tak­że wie­le osób for­mal­nie wspie­ra­ją­cych Li­sow­skie­go i czer­pią­cych z te­go pro­fi­ty, w tym obec­ną rad­czy­nię praw­ną Jo­an­nę Re­gent, któ­ra z mę­żem zło­ży­ła do są­du 5 po­zwów, w tym aż 4 kar­ne, peł­ne kłamstw oszustw i ma­ni­pu­la­cji. Za­pie­kły wróg sę­dzia wi­zy­ta­tor Ma­ciej Szulz za­rzą­dził spe­cjal­ny tryb, któ­ry sę­dzio­wie po­słusz­nie wy­ko­nu­ją, bo jest on ich prze­ło­żo­nym, któ­ry opi­niu­je ich awan­se !!! Wy­mie­nie­ni na zdję­ciu sę­dzio­wie już dłu­go grze­ją obec­ne sta­no­wi­ska w ocze­ki­wa­niu awan­sów i lep­szej ka­sy oraz pre­sti­żu, aby nie dać du­py. Dzien­ni­karz śled­czy – wróg pa­to­lo­gii zde­rzył się z so­ju­szem wro­gich praw­dzie in­te­re­sów. Za­miast być chro­nio­nym, bo to on dzia­ła zgod­nie z pra­wem i nie we wła­snym, a w spo­łecz­nym in­te­re­sie, czy­li dla do­bra nas wszyst­kich, ma być wsa­dzo­nym do kry­mi­na­łu na dłu­gie la­ta. Pa­mię­taj­my że każ­de­mu z nas mo­że zda­rzyć się sta­nię­cie przed są­dem, tak­że ta­ki­mi sę­dziami któ­rzy z ze­msty czy z fo­bii chcą nam znisz­czyć ży­cie.

DO DYREKTORA PAWEŁ ZWOLAK DEPARTAMENT NADZORU ADMINISTRACYJNEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Z ART. 14 USTAWY ANTYKORUPCYJNEJ PRZEZ SSR AGNIESZKĘ TAŁANDA

Ni­niej­szym za­wia­da­miam, że w dniu 5 stycz­nia 2017 r. Sę­dzia Są­du Re­jo­no­we­go dla War­sza­wy Pra­gi – Po­łud­nie w War­sza­wie – SSR Agniesz­ka Ta­łan­da, zło­ży­ła Pre­ze­so­wi Są­du Ape­la­cyj­ne­go w War­sza­wie oświad­cze­nie ma­jąt­ko­we za rok 2016, w któ­rym po­mi­nę­ła ca­ły roz­dział VIII, tj. praw­do­po­dob­nie nie umie­ści­ła zo­bo­wią­zań fi­nan­so­wych, któ­re po­sia­da­ła za­rów­no ona, jak i jej mąż – ad­wo­kat To­masz Ta­łan­da, po­nad­to, za­pew­ne z te­go po­wo­du ja­ko je­dy­na z ca­łe­go Są­du Re­jo­no­we­go dla War­sza­wy Pra­gi – Po­łud­nie w War­sza­wie uży­ła nie­wła­ści­we­go po­ucze­nia z art. 233 

Zobacz więcej:

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Z ART. 14 USTAWY ANTYKORUPCYJNEJ PRZEZ SSR AGNIESZKĘ TAŁANDA

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE SSR AGNIESZKI TAŁANDA

PETYCJA DO PREZESA SA W WARSZAWIE W SPRAWIE SSR AGNIESZKI TAŁANDA

LIST OTWARTY W SPRAWIE SSR AGNIESZKI TAŁANDA

POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH I O ZADOŚĆUCZYNIENIE PIENIĘŻNE

SKARGA WRAZ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO WOBEC SĘDZI SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY PRAGI – POŁUDNIE W WARSZAWIE AGNIESZKI TAŁANDA